Baton Rouge school to make Jiu Jitsu a requirement