Gabi Garcia gets into backstage altercation with Shinobu Kandori